Lesovereenkomst

Opgemaakt: 25/11/2015 - Laatste bewerking: 22/05/2021

 

Situatie

Door of vanwege de lesgever, wordt aan de klant instructie gegeven. Deze instructie betreft het leren rijden op paarden van de lesgever / eigen paard, dan wel het verbeteren van de rijvaardigheid. Onder de instructie is tevens begrepen het onder toezicht door de klant zelfstandig tot uitvoering brengen van het geïnstrueerde.

 

De instructie vindt plaats in een binnen- of buitenrijbaan dan wel tijdens buitenritten.

Les nemen is gelijk aan het accepteren van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn ten allen tijde te raadplegen.

 

Gedragsregels

De klant is verplicht de door de lesgever gestelde veiligheidsvoorschriften en gedragsregels na te leven. De klant is er tevens verantwoordelijk voor, dat zijn gezinsleden en bezoekers deze voorschriften naleven.

 

Tijdens, voor en na de les is de ruiter verantwoordelijk voor het paard en de materialen die voor dat paard gebruikt worden. Verzorging en verantwoording hiervoor moet serieus genomen worden.

 

Lesgeld en betaling

Voor de instructie is een prijs overeengekomen zoals op deze website vermeld. De lesgever is gerechtigd om jaarlijks – zonder een nieuwe lesovereenkomst aan te gaan – de lesprijzen aan te passen.

 

De betaling van het lesgeld geschiedt bij vooruitbetaling of voor de aanvang van de les.

Bij het, na twee keer, niet kunnen incasseren van de betaling, wordt €5,- administratiekosten in rekening gebracht per factuur en/of incasso-opdracht. Per iedere storno die daarop volgt brengen wij eveneens € 5,- administratiekosten in rekening. Dit wordt niet van tevoren aangekondigd.

Lessen dienen binnen 24 uur van tevoren zijn afgezegd. Door de klant afgezegde lessen binnen de 24 uur voor de aanvang van de les worden niet terugbetaald.

 

De lesgever is te allen tijde bevoegd om te bepalen of lessen doorgang kunnen vinden.

Er geldt een gewichtslimiet van 70kg voor de ruiters. Dit met het oog op de gezondheid van de dieren. De lesgever is ten allen tijde bevoegd om een ruiter die meer dan 70kg weegt te weigeren om deel te nemen aan de rijles of andere activiteiten te paard.

 

Risico-acceptatie

De klant is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden in de ruimste zin van het woord, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de instructie.

 

De klant die deelneemt aan paardrijlessen, buitenritten, ruiterkampen en/of andere georganiseerde activiteiten of onder begeleiding of zelfstandig een paard van de lesgever berijdt, begeleidt, africht, op- en afzadelt of verzorgt of op het terrein en/of in de stallen van de lesgever verblijft, een en ander in de ruimste zin van het woord, verklaart dat hij/zij uitdrukkelijk op de hoogte is van het onvoorspelbare gedrag van paarden.

 

Aansprakelijkheid

Kobi ruiterclub stelt zich niet aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan tijdens paardrijlessen, buitenritten, ruiterkampen en/of andere georganiseerde activiteiten of onder begeleiding of zelfstandig een paard van de lesgever berijdt, begeleidt, africht, op- en afzadelt of verzorgt of op het terrein en/of in de stallen van de lesgever verblijft, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Als er onverhoopt schade aan het paard of de materialen ontstaat, geldt de verplichting dit direct te melden bij Kim Dekinderen. De schade kan worden verhaalt op de aansprakelijkheidsverzekering van de klant.

 

De klant kan altijd lid worden van de ruiterclub. Het lidmaatschap bij onze ruiterclub kost €50, omvat standaard de recreatieve vergunning met basisverzekering en loopt steeds tot het einde van het jaar.In elke recreatieve vergunning zit een basisverzekering (C) burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen inbegrepen. Deze is enkel geldig tijdens clubactiviteiten.Daarnaast bestaan er enkele uitbreidingen op de basisverzekering, zoal de I-verzekering en de L-verzekering.

Meer informatie over het lidmaatschap, de verzekering en de mogelijke uitbreidingen vindt u hier.